Tagged: แนะนําที่เรียนภาษาจีน

เรียนต่อเมืองจีน 0

เรียนภาษาจีนในประเทศจีน การศึกษาของจีน

ประเทศจีนมีนโยบายสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาจากต่างชาติให้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญามากขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดก้าวพัฒนาทางวิชาการและทำให้มหาวิทยาลัยของจีนก้าวสู่อันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยโลกการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจีนเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้อนบุคลากรมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ – หลักสูตรปริญญาตรี การศึกษาระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียน 4-5 ปี นักศึกษานานาชาติ จะต้องเข้าเรียนกับนักศึกษาชาวจีนอาจมีเพิ่งหรือยกเลิกคอร์สการเรียนบางคอร์ส ขึ้นอยู่กับการศึกษาที่ผ่านมาของนักเรียนนานาชาติแต่ละคน นักศึกษาจะได้รับปริญญา หลังจากการสอบและการทำวิทยานิพนธ์แล้ว – หลักสูตรปริญญาโท การศึกษาระดับปริญญาโทจะใช้เวลาเรียน 2-3 ปี โดยมีการสอบข้อเขียนและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รวมทั้งสอบปากเปล่า – หลักสูตรปริญญาเอก การศึกษาระดับปริญญาเอก ส่วนใหญ่จะเป็นในระดับดอกเตอร์ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการวิจัยที่ผ่านการสอบตาม หลักสูตร รวมถึง graduation oral...