Tagged: เรียนสนทนาภาษาจีนกลาง

20-10-2557 20-32-25 0

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผน​​จีน สาขาการแพทย์แผน​​จีน

               Beijing Chinese Medicine University มหาวิทยาลัยการแพทย์แผน​​จีนปักกิ่งอยู่ใจกาางเมืองปักกื่งเป็นหนึ่งภายใต้กระทรวงศึกษาธิการจีนเพื่อให้สาขาการแพทย์แผน​​จีนที่มีมหาวิทยาลัยที่สำคัญของประเทศจีน “ โครงการ 211 และ 985 ” ข้อได้เปรียบโครงการแพลตฟอร์มนวัตกรรมวินัย “มุ่งเน้นสถาบันอาคาร หนึ่งคือ 111 โครงการ” มหาวิทยาลัยได้รับเลือกสร้างร่วมกันโดยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยการแพทย์แผน​​จีนได้รับการก่อตั้งเมื่อปี 1956 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของการแพทย์แผน​​จีนปัจจุบัน มีนักศึกษา 29,000 คน ซึ่ง 13% เป็นนักศึกษาต่างชาจาก89ประเทศ มีนักศึกษามากกว่า 14,000 คนได้รับการฝึกฝนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผน​​จีนปักกิ่ง...

เรียนต่อเมืองจีน 0

เรียนภาษาจีนในประเทศจีน การศึกษาของจีน

ประเทศจีนมีนโยบายสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาจากต่างชาติให้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญามากขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดก้าวพัฒนาทางวิชาการและทำให้มหาวิทยาลัยของจีนก้าวสู่อันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยโลกการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจีนเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้อนบุคลากรมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ – หลักสูตรปริญญาตรี การศึกษาระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียน 4-5 ปี นักศึกษานานาชาติ จะต้องเข้าเรียนกับนักศึกษาชาวจีนอาจมีเพิ่งหรือยกเลิกคอร์สการเรียนบางคอร์ส ขึ้นอยู่กับการศึกษาที่ผ่านมาของนักเรียนนานาชาติแต่ละคน นักศึกษาจะได้รับปริญญา หลังจากการสอบและการทำวิทยานิพนธ์แล้ว – หลักสูตรปริญญาโท การศึกษาระดับปริญญาโทจะใช้เวลาเรียน 2-3 ปี โดยมีการสอบข้อเขียนและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รวมทั้งสอบปากเปล่า – หลักสูตรปริญญาเอก การศึกษาระดับปริญญาเอก ส่วนใหญ่จะเป็นในระดับดอกเตอร์ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการวิจัยที่ผ่านการสอบตาม หลักสูตร รวมถึง graduation oral...