Tagged: เปิดโรงเรียนสอนภาษาจีน

20-10-2557 19-29-57y 0

มหาลัย Beijing University of Posts and Telecommunications

(BUPT) Beijing University of Posts and Telecommunications Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT), ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1955 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม “Project 211” และ “Project 985 – Innovation Platform for Superior Discipline”มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง...

เรียนต่อเมืองจีน 0

เรียนภาษาจีนในประเทศจีน การศึกษาของจีน

ประเทศจีนมีนโยบายสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาจากต่างชาติให้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญามากขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดก้าวพัฒนาทางวิชาการและทำให้มหาวิทยาลัยของจีนก้าวสู่อันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยโลกการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจีนเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้อนบุคลากรมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ – หลักสูตรปริญญาตรี การศึกษาระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียน 4-5 ปี นักศึกษานานาชาติ จะต้องเข้าเรียนกับนักศึกษาชาวจีนอาจมีเพิ่งหรือยกเลิกคอร์สการเรียนบางคอร์ส ขึ้นอยู่กับการศึกษาที่ผ่านมาของนักเรียนนานาชาติแต่ละคน นักศึกษาจะได้รับปริญญา หลังจากการสอบและการทำวิทยานิพนธ์แล้ว – หลักสูตรปริญญาโท การศึกษาระดับปริญญาโทจะใช้เวลาเรียน 2-3 ปี โดยมีการสอบข้อเขียนและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รวมทั้งสอบปากเปล่า – หลักสูตรปริญญาเอก การศึกษาระดับปริญญาเอก ส่วนใหญ่จะเป็นในระดับดอกเตอร์ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการวิจัยที่ผ่านการสอบตาม หลักสูตร รวมถึง graduation oral...