มหาวิทยาลัยทางด้านการเงิน

20-10-2557 19-53-41(SUFE)

                     Shanghai University of Finance & Economics

Shanghai University of finance and Economics (SUFE) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ส. 1979 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดทางด้านการเงิน (Finance) อีกทั้งยังถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศจีน คณะที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้แก่ สาขาวิชาด้านธุรกิจ การจัดการ และ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ปัจจุบันยังได้รับเลือกจากรัฐบาลจีนเป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศจีน ที่ได้รับการสนับสนุน และ พัฒนาในโครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 เริ่มเปิดรับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1994

โดยในชั้นเรียนภาษาจะเน้นการสอนกลุ่มเล็ก

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาในเรื่องของสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

page 28-2 page 29-1

หลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลาเรียน 2-3 ปี

** ผู้เรียนจึงต้องมีผลการสอบ HSK ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด **

                             หลักสูตรที่เปิดสอน (ภาคภาษาจีน)

- Business Administration (MBA)       – International Trade

- Marketing                                               – Enterprises Management

                                 หลักสูตรที่เปิดสอน (ภาคภาษาอังกฤษ)

- International Finance Master Program

——————————————————————————————–

หลักสูตรปริญญาตรี

- หลักสูตรการบัญชี | The specialty of Accounting       – หลักสูตรการเงิน | The specialty of Finance

- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ | The specialty of Economics   – หลักสูตรการตลาด | The specialty of Marketing

- หลักสูตรบริหารธุรกิจ | Business Administration         – หลักสูตรการคลังรัฐบาล | The specialty of Public Finance

- หลักสูตรภาษาจีน | Teaching Chinese as a Foreign Language   – หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ | The specialty of English

- หลักสูตรกฎหมายธุรกิจ | The specialty of Law (Economic Law)

- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และ การค้าระหว่างประเทศ | The specialty of International Economics & Trade

page 30-1 page 30-2

 

You may also like...