Communication University of China (CUC) หรือชื่อเดิมว่า Beijing Broadcasting Institute (BBI)

20-10-2557 19-41-05(CUC)

                 Communication University of China

         Communication University of China (CUC) หรือชื่อเดิมว่า Beijing Broadcasting Institute (BBI) คือมหาวิทยาลัยการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศจีนเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1954 มหาวิทยาลัยได้อยู่ในโครงการ 211 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเป็นผู้นำในด้านศิลปะศาสตร์การสื่อสาร วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารวิทยุและโทรทัศน์ ของประเทศจีน นอกจากนี้มหาลัยยังมีสาขาอื่นๆอีกมากมาย เช่น วรรณคดี วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์และศึกษาศาสตร์ เป็นต้น ปริญญาตรีมี 78 หลักสูตร ปริญญาโทมี 48 หลักสูตร และปริญญาเอกมี 24 หลักสูตร

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนักเรียนมากกว่า 15,000 คน

page 26-2 page 26-3 page 27-1 page 27-2 page 27-3

 

You may also like...