Gunagzhou (กว่างโจว หรือ กวางเจา) และมาหาลัยที่แนะนำ

page 7-up

มาหาลัยที่แนะนำใน Gunagzhou

(กว่างโจว หรือ กวางเจา)

LineTab1

people-icon  จำนวนประชากร : 12.7 ล้านคน

Car-icon จำนวนรถ : 2 ล้านคัน

bank-icon รายได้เฉลีย : 4,900 CNY (35,000 THB)

 public-transport-icon รถไฟใต้ดิน : 9 สาย 260 สถานี (ความยาว 164 กิโลเมตร)

LineTab1

กว่างโจว หรือ กวางเจา (ภาษาจีน : 广州) เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง มีพื้นที่ 7404 ตารางกิโลเมตรกว่างโจวเป็นเมืองใหญ่สุดทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมณฑลซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งของจีน คือ เซินเจิ้น จูไห่ และ ซัวเถา นอกจากนั้น เมืองกว่างโจว ยังมีสำเนียงเฉพาะถิ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานของ ฮ่องกง และมาเก๊า เรียกว่า สำเนียงกว่างโจวอีกด้วย กว่างโจวมีมหาวิทยาลัยกว่า 40 แห่ง เป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยมากที่สุดในภาคใต้จีน

page 7-1

กว่างโจวแม้จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน แต่กว่างโจวยังมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในรูปสถานที่สำคัญต่าง ๆ ปัจจุบันกว่างโจวมีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีน และยังได้รับสถานะเป็นหนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผลผลิตโดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นยังมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทันสมัยมีระบบรถไฟใต้ดินครอบคลุมเมืองชั้นในทั้งหมด รวมทั้ง

ด้านภูมิอากาศ อาหาร การดำรงชีวิตตลอดจนความเป็นอยู่ก็มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย

page 7-2

 

 

You may also like...