เรียนภาษาจีนในประเทศจีน การศึกษาของจีน

ประเทศจีนมีนโยบายสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาจากต่างชาติให้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญามากขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดก้าวพัฒนาทางวิชาการและทำให้มหาวิทยาลัยของจีนก้าวสู่อันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยโลกการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจีนเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้อนบุคลากรมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

- หลักสูตรปริญญาตรี
การศึกษาระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียน 4-5 ปี นักศึกษานานาชาติ จะต้องเข้าเรียนกับนักศึกษาชาวจีนอาจมีเพิ่งหรือยกเลิกคอร์สการเรียนบางคอร์ส ขึ้นอยู่กับการศึกษาที่ผ่านมาของนักเรียนนานาชาติแต่ละคน นักศึกษาจะได้รับปริญญา หลังจากการสอบและการทำวิทยานิพนธ์แล้ว

- หลักสูตรปริญญาโท
การศึกษาระดับปริญญาโทจะใช้เวลาเรียน 2-3 ปี โดยมีการสอบข้อเขียนและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รวมทั้งสอบปากเปล่า

- หลักสูตรปริญญาเอก
การศึกษาระดับปริญญาเอก ส่วนใหญ่จะเป็นในระดับดอกเตอร์ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันการวิจัยที่ผ่านการสอบตาม หลักสูตร รวมถึง graduation oral examinations การศึกษาระดับปริญญาเอกใช้เวลาในการเรียน 3 ปี

11

เรียนภาษาจีนในประเทศจีน

ความสำคัญของการเรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีนในประเทศจีน  ภาษาจีนเป็นภาษาที่เรียนรู้ง่ายน่าสนใจและให้ความสนุกนาน เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์ภาพแทนความหมายของคำได้ เชื่อมโยงคำแต่ละคำได้ดี นอกจากนี้คำที่ใช้ในการสื่อสารทั่วไปมีไม่มากมายนัก ทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำคำที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันได้ง่าย ผู้เรียนจึงมีกำลังใจและสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกเพลิดเพลิน

 

HSK ระบบใหม่
สอบข้อเขียน

จำนวนคำศัพท์

ระดับ 6

สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป

ระดับ 5

สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ(สำหรับคนที่เรียนปริญญาโท-เอกภาคภาษาจีนต้องได้ HSK 5ขึ้นไป )

ระดับ 4

สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ

ระดับ 3

สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ (สำหรับคนที่เรียนปริญญาตรีภาคภาษาจีนต้องได้ HSK 3ขึ้นไป )

ระดับ 2

สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ

ระดับ 1

สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ

เรียนต่อเมืองจีน

หลักสูตรภาษาจีน เรียนสนทนาภาษาจีนกลาง

เรียนสนทนาภาษาจีนกลาง ระยะยาว
เป็นหลักสูตรที่มีคนไปเรียนมากที่สุด หลักสูตรภาษาจีนทั่วไปจะใช้ระยะเวลาเรียน 1 เทอมการศึกษาขึ้นไป (18-20 สัปดาห์)  มีการแบ่งระดับชั้นเรียนตั้งแต่ระดับต้น (ไม่มีพื้นฐาน) กลาง และสูง โดยผู้เรียนต้องมีการสอบวัดระดับเพื่อวัดระดับเพื่อจัดชั้นเรียน หลักสูตรภาษาจีนจะเน้นการฟังพูดอ่านและเขียน ส่วนในช่วงบ่ายจะมีวิชาเลือกเช่น การเขียนพู่กันจีน รำมวยไทเก๊ก เป็นต้น

เรียนสนทนาภาษาจีนกลาง ระยะสั้น
สำหรับคนที่มีเวลาเรียนจำกัดทำให้ไม่มีเวลาเรียนภาษาจีนให้ครบหนึ่งเทอมได้ หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นก็เป็นทางเลือกโดยบางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร 4-8 สัปดาห์ ในช่วงปิดเทอม หรือบางหมาวิทยาลัยมีหลับสูตร 12 สัปดาห์ สำหรับคนที่ต้องการเรียน ช่วง 3 เดือน แต่โดยทั่วไปการเรียนระยะสั้นเป็นการเรียนแทรกชั้นเรียนของหลักสูตรระยะยาว โดยผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาจีน มาบ้างและต้องสอบวัดระดับจัดชั้นเรียน ซึ่งสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ 4-12 สัปดาห์

rainbowiedu.com ให้บริการ 

สมัครมหาวิทยาลัย 
สมัครวีซ่า 
เตรียมตัวเรียนต่อประเทศจีน 
บริการในประเทศไทย 
บริการในประเทศจีน 
บริการใน U.K

You may also like...